RWCT

S metodami RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení - Reading&Writing for Critical Thinking) jsem se seznámil prostřednictvím seminářů konaných Pedagogickou fakultou a vedených paní docentkou Tomkovou a paní Mgr. Staňkovou. Snažil jsem se tedy poznané skutečnosti přivést do praxe. Zkoušel jsem s dětmi myšlenkové mapy, brainstorming, pětilístek a další metody KM.  Nejvíce jsem se však zaměřil na hodiny čtení. Více se dozvíte na www.kritickemysleni.cz

Již dříve jsem se snažil hodiny čtení koncipovat trochu „jinak“, ale stále to nebylo ono. Velmi se mi nelíbily klasické čtenářské deníky. Jelikož jsem ale neznal alternativu, od dětí jsem vyžadoval jejich pravidelné odevzdávání.

Nyní mají pro mě hodiny čtení (a myslím, že také pro děti) mnohem větší smysl. Celek (neříkejme hodina – někdy trvá déle ..) je rozčleněn na tři části: evokace, uvědomění a reflexe. Ve fázi evokace jde o primární motivaci žáků, příprava na to, co budou číst, o čem to asi bude, o čem mohl daný autor asi tak psát apod. … Při fázi uvědomění se pracuje s rozčleněným textem a snažíme se přecházet do oblasti současného života dětí, odhadovat možná řešení atd. Ve fázi reflexe se snažíme vycházet z textu : Čím je to pro tebe? Vynikající metodou reflexe je podvojný deník. Děti jsou jeho vypracováváním nadšeny a cítím, že text se pro ně stává živým. Listování podvojným deníkem je pro mě mnohdy obohacením. (A jakože nerad opravuji písemky, podvojný deník si vychutnávám a těším se naň.) Na metodách RWCT je pozitivní, že s sebou nesou také sekundární efekty (i když možná nejsou sekundárními a autorům RWCT o ně asi šlo). Uvedu některé heslovitě:

RWCT rozvíjí tvořivost dětí

při práci s textem rozlišují důležité a nedůležité, hledají vzájemné souvislosti, vyhledávají nejasnosti, řeší rozpory s využitím dodatečných informací

při práci ve dvojicích nebo skupinách žáci musejí účelně komunikovat,

děti často prezentují spolužákům výsledky své práce, formulují otázky, odpovídají na položené otázky spolužáků.

učí se respektovat práci druhých

nebojí zveřejňovat své názory

Ve třídě je odstraněn stres a soutěživé klima

při RWCT je věnováno také mnoho času reflexi žákova učení

RWCT vede k pozitivnímu vztahu ke škole, a tedy k posílení duševního zdraví dětí, což by mělo být cílem každé školy …